TAISYKLĖS

 

2013 01 28


1. Taisyklių keitimas

1. 1. UAB TORAS LT taisykles gali keisti be išankstinio perspėjimo.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šiomis taisyklėmis yra nustatoma UAB TORAS LT paslaugų teikimo tvarka, reikalavimai siuntos paruošimui ir paslaugos užsakymui, bei teikiamų paslaugų ribojimai. Šios taisyklės taip pat nustato UAB TORAS LT, jos darbuotojų ir agentų atsakomybės atvejus ir atsakomybės ribojimus iki apibrėžtų dydžių, atvejus, kaip UAB TORAS LT, jos darbuotojai ar agentai neatsako už siuntos praradimus, trūkumus, pažeidimus ar pavėluotą pristatymą.
2.2. Paslaugos Mokėtojai (užsakovai) privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant siuntas ir užsakant paslaugas.
2.3. Šios taisyklės taikomos kiekvienam siuntų vežimui naudojantis UAB TORAS LT paslaugomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. TORAS LT - UAB TORAS LT
3.2. Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.) tinkamai supakuotų, sužymėtų ir paženklintų daiktų.
3.3. Siunta – vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiama viena ar daugiau pakuočių, aprašytų siuntų lydinčiame popieriniame arba elektroniniame dokumente (manifeste).
3.4. Nestandartinė pakuotė - pakuotė, kurios bent vienas iš dydžių - ilgis, plotis, aukštis ar svoris neatitinka taisyklėse nurodytų intervalų.
3.5. Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, skaitant jo darbuotojus ar agentus, kuris pateikia ir apmoka TORAS LT paslaugų užsakymų pagal sutartį arba nesudarius sutarties.
3.6. Siuntėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą siuntą jo nurodytam gavėjui.
3.7. Gavėjas - juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant siuntos pakuotės ir siuntų lydinčiame dokumente (manifeste) kaip asmuo turintis teisę gauti vežamą siuntą.
3.8. Siuntą lydintis dokumentas (manifestas) – Vežėjo arba Siuntėjo išrašytas siuntos popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis siuntos vežimo sutartį.
3.9. Pasirašyti – pasirašymas popieriniame arba elektroniniame dokumente.
3.10. Parašas – parašas esantis popieriniame arba elektroniniame dokumente.
3.11. Kurjeris – asmuo, dirbantis ar atstovaujantis Vežėją, priimant siuntas iš Siuntėjo, pervežant jas bei perduodant Gavėjui.
3.12. Raštu – reiškia pranešimo perdavimo būdą, kai informacija Vežėjui arba Klientui perduodama tiesiogiai raštu, išsiunčiama paštu, elektroniniu paštu.
3.13. Sutartis –Siuntų vežimo sutartis, jos priedai, pakeitimai, bei papildymai.
3.15. Uždrausti vežti daiktai - tabako gaminiai, taurieji metalai, brangakmeniai, ginklai, narkotikai, bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali
sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra traukti Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (vežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal bent vienos iš valstybių, kurių teritorija vykdomas vežimas, teisę.

4. Ribojimai pakuočių išmatavimams ir svoriui:

4.1. Maksimalūs pakuotės išmatavimai ir svoriai:
Maksimalus vienos pakuotės svoris, kg - 35
Maksimalus vienos pakuotės ilgis, cm
Maksimalus vienos pakuotės plotis, cm
Maksimalus vienos pakuotės aukštis, cm

4.2. Minimalūs pakuotės išmatavimai ir svoriai:
Minimalus vienos pakuotės svoris, kg - 0.001
Minimalus vienos pakuotės ilgis, cm
Minimalus vienos pakuotės plotis, cm
Minimalus vienos pakuotės aukštis, cm

4.3. Pakuotės, kurių parametrai neatitinka nurodytų, yra vadinamos Nestandartinėmis pakuotėmis ir yra paimamos/pristatomos tik pagal atskirą išankstinį susitarimą.

5. Prekių ir vertybių pakavimas:

5.1. Prekės ir vertybės privalo būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus Vežėjo kurjeriui, tremtiesiems asmenims, transporto priemonei ir joje esančioms kitoms pakuotėms, aplinkai.
5.2. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 1 metras aukščio, esant 0 – 30 laipsnių aplinkos temperatūrai ir jos svyravimams.
5.4. Pakuotė turi būti tokia, kad nebūtų įmanoma prieiti prie jos turinio nepažeidus pačios pakuotės (nepraplėšus dėžės ir pan.).
5.5. Tampri pakavimo plėvelė, polietileninis maišas, popierinis maišas ar audinys nėra tinkama pakuotė.
5.6. Gofruoto kartono, plastikinė, metalinė, medinė dėžė, plastikiniai, metaliniai indai skysčiui yra tinkama pakuotė.
5.7. Esant netinkamam pakavimui Vežėjas neatsako už saugu siuntos transportavimo, nekompensuoja Klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti Klientui pretenziją dėl Vežėjui ar tratiesiems asmenims padarytos žalos.

6. Siuntų, bagažo ženklinimo nurodymai:

7. Užsakymo pateikimas
7.1. Užsakymai pateikiami įmonės kontaktiniu telefonu.
7.2. Užsakovui reikės pateikti paėmimo ir pristatymo tikslius adresus, kontaktinius asmenis ir kontaktinių asmenų telefono numerius.
7.6. Siuntėjas turi suteikti Vežėjui sąlygas pateiktą užsakymą įvykdyti nuo 06 val. iki 00:00 val.
7.7. Kitokie užsakymo pateikimo ir įvykdymo terminai galimi tik pagal išankstinį susitarimą su TORAS LT klientų aptarnavimo skyriumi.

8. Siuntos perdavimas kurjeriui:

8.1. Siunta perduodama kurjeriui iš anksto sutartoje vietoje arba siuntėjo adrese.
8.2. Kurjeris prieš atvažiuodamas paimti siunta susisiekia su siuntėju ir sutaria paėmimo laiką.

9. Siuntos atidavimas Gavėjui:

9.1. Siuntą kurjeris atiduoda išanksto sutartoje vietoje arba gavėjo adrese.
9.2. Kurjeris prieš atvažiuodamas atiduoti siuntą susisiekia su gavėju ir sutaria atidavimo laiką.

10. Daiktai, kurių TORAS LT neveža:

10.1. Uždrausti vežti daiktai - daiktai bei medžiagos ar produktai, kurie dėl savo cheminių ar fizinių savybių gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui ir yra įtraukti į Jungtinių Tautų Organizacijos ekspertų komiteto pavojingų medžiagų sąrašą; taip pat, bet kurie daiktai, prekės, medžiagos, kurių vežimas (vežimas, išvežimas, gabenimas) yra uždraustas pagal valstybės, kurios teritorije vykdomas vežimas, teisę, kaip pavyzdžiui:
TABAKO GAMINIAI, alkoholiniai gėrimai.
Ginklai ir jų dalys, šaudmenys, sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos.
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
Greitai gendantys maisto ir nemaisto produktai.
Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai ir brangakmeniai, antikvariniai daiktai.
Toksiški ar koroziją sukelentys tirpalai.
Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.
Žmogaus palaikai ar kūno dalys.
Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro drėgmės ar kitos sąlygos.
Daiktai, kurių pervežimui, išvežimui ar vežimui reikalingi specialūs leidimai ar išskirtinės sąlygos.
Daiktai, kurie dėl savo savybių gali pakenkti kitoms siuntoms ar žmonių sveikatai, aplinkai.
10.2. TORAS LT neprisiima jokios atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas su šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais. TORAS LT turi teisę bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotės turinį, jei bus įtarimas, kad siuntoje yra Uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija. Tokiu atveju TORAS LT imasi visų būtinų saugumo priemonių. Paslaugos Mokėtojas pilnai atlygina dėl to TORAS LT patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, nepriklausomai nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.

11. Teikiamos paslaugos, paslaugų kainos, atsakomybės, skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo procedūra:

11.1.TORAS LT teikia siuntų vežimo paslaugas. Siuntos pristatomos per terminus, nurodytus sutartyje.
11.2. Kitos teikiamos paslaugos, jeigu jos aprašytos siuntų vežimo sutartyje: krovos darbai pas siuntėją ar gavėją.
11.3. Paslaugų kainos klientams derinamos atskirai.
11.4. Paslaugų kainos su klientais derinamos individualiai nurodytu kontaktiniu telefonu ar el. paštu.
11.5. TORAS LT atsako už siuntų neišsaugojimą (praradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradus dėl jo kaltės ir atlygina Klientui padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.
11.6. TORAS LT neatsako už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant Taisyklių reikalavimų.
11.7. TORAS LT neatsako už valstybinės institucijos konfiskuotą siuntą.
11.8. Turint pretenziją dėl siuntos sugadinimo, Mokėtojas privalo pateikti TORAS LT pretenziją raštu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos gavimo dienos, dėl siuntos praradimo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos, dėl siuntos paėmimo ar pristatymo terminų nevykdymo - per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad siuntos pristatytos tinkamai, o užsakymas buvo įvykdytas visiškai ir kokybiškai.
11.9. TORAS LT privalo išnagrinėti Mokėtojo pretenziją dėl siuntų ar pakuočių praradimo, sugadinimo ar pristatymo terminą nevykdymo ir pateikti raštišką atsakymą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo raštiškos pretenzijos gavimo dienos.
11.10. TORAS LT įsipareigoja žalą Mokėtojui atlyginti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos raštiško atsakymo dienos, išskyrus atvejus, kai su Mokėtoju sutarta kitaip.

12. Atvejai, kuriais atsakomybė nėra prisiimama ir negali būti taikoma

12.1. TORAS LT atsakomybė už bet kokius pažeidimus, bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo to, ar TORAS LT žinojo arba privalėjo žinoti, jog žala gali būti padaryta, nėra didesnė už pervežimui taikomos CMR konvencijos apribojimus.
12.2. TORAS LT jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, bei neturtinę žalą, įskaitant reputacijos pablogėjimą.
12.3. TORAS LT neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos ar kitos sumos, jeigu patiriamas bet koks nuostolis arba žala, siunta arba jos dalis prarandama ar sugadinama, pristatoma pavėluotai arba nepristatoma dėl nuo TORAS LT valios nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:
Teisėti ar neteisėti valstybės pareigūnų ar institucijų, instancijų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės, bei kitos kliūtys krovinio pristatymui;
Boikotai, streikai, blokuotai, nespartus darbas kaip streiko forma;
Stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, pūgos, gausiai iškritęs sniegas, jūrų ar upių potvyniai;
Karas (paskelbtas, nepaskelbtas), maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;
Kita nenugalima jėga;
Krovinio pobūdis jo savybės, būdingi trūkumai, defektai;
Mokėtojo nurodymai ar instrukcijos, pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas, kiti veiksmai (neveikimas);
Siuntėjo ar Gavėjo veiksmai (neveikimas);
Šių taisyklių nuostatų pažeidimas, įskaitant netinkamų pakuočių paruošimą, ženklinimą, draudžiamų daiktų idėjimą į siuntą.
Su TORAS LT nesusijusi asmenų veiksmai (neveikimas);
Kitos Lietuvos respublikos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės;
Siuntėjo supakuotų ir užplombuotų siuntų praradimo ar pažeidimo atveju, jeigu pervežimo metu plomba ar firminė apsauginė lipni juosta nepažeidžiama, o pakuotė išlieka vientisa (nepažeista);
Išsitrynus vežamose magnetinėse, elektroninėse laikmenose esantiems duomenims.
Kai siuntos turinį sudarė 10 skyriuje nurodyti TORAS LT nevežami daiktai;

 
SEKITE MUS
2015 © CARUSALE.LT
SVETAINĖS MEDIS
KONTAKTAI
UAB TORAS LT
Adresas: Pajuostės pl. 36A
Panevežys LT-36104
Kodas: 302975420
PVM: LT100007436613
A/S LT677181500014467427
 
Tel. Nr. LT: +370 632 97999
Tel. Nr. LT: +370 630 06033
Tel. Nr. LT: +370 690 97447
Tel. Nr. UK: +44 747 4910444
Tel. Nr. UK: +44 756 2771639
E-mail: uabtoras@gmail.com